Datum a místo konání  schůze:

Schůze se konala 1. listopadu 2017 v 18:00 hodin v prostorech Úřadu městské části Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, PSČ 170 00, zasedací místnost č. 227

Svolavatel:

Předseda: Milan Šimonovský

Přítomni: 24 členů, prezenční listina je součástí zápisu

Program výroční členské schůze:

1. Zahájení

 • kontrola usnášení schopnosti
 • schválení programu členské schůze
 • volba orgánů členské schůze

2. Zpráva o činnosti spolku v roce 2017

3. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2017

4. Schválení nových členů sdružení

5. Propagace spolku a identifikace člena spolku

6. Plán práce na rok 2018

7. Vystoupení zástupce Asociace včelařských spolků

8. Praktická ukázka léčení listopad prosinec spojená s distribucí varidolu a vzorkovnic na sběr měli

9. diskuze

10. Závěr


Zápis z průběhu Členské schůze v souladu se schváleným programem:

Schůzi zahájil Milan Šimonovský a započal s projednáváním jednotlivých bodů:

 1. Milan Šimonovský konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 24 členů spolku. Ke dnešnímu dni má spolek 36 členů, tedy dle stanov je přítomno více jak polovina členů spolku a schůze je usnášení schopná. Bylo hlasováno o programu schůze, ten byl přijat jednomyslně a nikdo neměl pozměňující návrhy k programu schůze. Jako zapisovatel byl jednomyslně zvolen Miloš Vondruška, jako ověřovatel zápisu byl jednomyslně zvolen Milan Šimonovský.
 2. Milan Šimonovský rekapituloval práci spolku za rok 2017. Připomněl, že spolek vznikl jako reakce na neutěšenou situaci v ČSV a byl založen na ustavující schůzi dne 24. ledna 2017. Za dobu své krátké existence se již stačil zúčastnit několika včelařských akcí (Den dětí, festival Letná roste, Třešňový den, Novoměstský krajáč, České medobraní včelín Ořech, Zažij město jinak) a dále se podílel na přípravě Pražských včelařských setkávání (program najdete na stránkách spolku, rubrika přednášky a besedy). Spolek spolupracuje i s komunitními zahradníky Kokoza (ze společných přednášek vzešlo i několik nových členů). Milan Šimonovský představil témata přednášek PVS a doporučil členům spolku se těchto přednášek účastnit.
  Slečna Větrovcová sdělila, že vítá přednášky PVS, které jsou určeny většinou pro zkušenější včelaře, ale jako začátečnice by byla ráda i za přednášky pro začínající včelaře. Na základě diskuse bylo rozhodnuto, že spolek uspořádá navíc několik interních kurzů a přednášek, pouze pro členy spolku. Členové spolku se na základě hlasování usnesli, že nejvhodnější den v týdnu pro pořádání těchto přednášek a kurzů je středa (ve středu může nejvíce členů). Byl dohodnut první interní kurz na téma “Kurz
  mikroskopické techniky”. Kurz se bude konat v Gymnáziu Jana Keplera v učebně biologie. Datum bude včas zveřejněno. Další přednášky pro začínající včelaře budou zveřejněny na základě interní diskuse.
 3. Slova se ujal pokladník pan Petr Kášek a informoval přítomné o založení účtu u Fio Banky, číslo účtu je 2001238220/2010. Účet je transparentní a každý člen spolku může sledovat pohyby na účtu. Dále pan Kášek informoval, že někteří členové nezaplatili členské příspěvky a požádal je, aby tak co nejdříve učinili. Jako variabilní symbol je potřeba uvést registrační číslo včelaře, pokud je členem našeho spolku začátečník, který ještě nemá registrační číslo, je potřeba kontaktovat pokladníka a dohodnout se s ním na způsobu identifikace platby. Pan Kášek informoval přítomné, že zatím z účtu nebylo čerpáno a že členové  spolku poslali na účet kromě členských příspěvků i částku 1200Kč, která je určena na pomník Marie Terezie. Dále požádal včelaře, aby k platbám dali poznámku, kolik přispívají na pomník MT, aby nedošlo k zbytečným nedorozuměním.
  Slova se ujal Antonín Marek, pohovořil více o pomníku Marie Terezie, který bude zbudován
  U Prašného mostu. Pomník na její počest byl vybrán tak, aby se stal hlavním bodem nedávno zbudovaného parku. Socha panovnice bude stát před barokním opevněním na Prašném mostě, bude vysoká 5,5 metru a na její realizaci bude zapotřebí získat tři miliony korun. Od narození Marie Terezie uplynulo v těchto dnech 300 let. Antonín Marek připomněl, že Marie Terezie  v našich zemích stála za velkým rozvojem včelařství. Ve svých patentech osvobodila včelaře od placení daní, zakládala včelařské školy (ve Vídni, v Brně a v Novém Kníně) a začala odměňovat včelaře i za opylovatelskou činnost. Její patenty také nařizovaly chov včel v intravilánech obcí. Tak se úly objevily na farách a v okolí škol. Dodnes je v zemích bývalého Rakouska-Uherska včelařství velmi hluboce zakořeněno, osvobozeno od daní a zbytečných byrokratických obstrukcí. Proto by bylo vhodné, aby včelaři na tento pomník přispěli a ukázali, že na přínos této panovnice nezapomínají.
 4. Noví i stávající členové spolku se navzájem představili a pohovořili o svých včelařských plánech. Přijetí nových členů bylo jednomyslně schváleno. Paní Kunová nabídla členům spolku část své zahrady v Brdech k chovu včel.
 5. Byla diskutována možnost vydání členské legitimace. Většina členů spolku se shodla, že žádnou plošně vydávanou členskou legitimaci náš spolek nepotřebuje. Občas se ale stává, že na některých výstavách či resortních dnech je potřeba prokázat příslušnost k včelařskému spolku. Bylo tedy rozhodnuto, že členská legitimace bude vydávána pouze na požádání, bude ve formě standardní plastové kartičky s potiskem a její platnost bude 5 let (po 5ti letech bude nutné jí obnovit). Náklady na výrobu členské legitimace bude hradit člen, který o ni požádal. Členové spolku také diskutovali, zdali vytvořit nějaké propagační předměty (letáky, placky atd.) a došli k závěru, že je to zatím předčasné.
 6. Spolek si dává v první řadě za cíl zabezpečit včelařský servis všem svým členům, tedy zajistit přípravky na tlumení nebezpečných nákaz v souladu s nařízením Státní veterinární správy (SVS). Dále si klade za cíl informovat své členy o možnostech alternativních metod a v rámci možností zajistit svým členům i tyto přípravky. V neposlední řadě se spolek bude starat o vzdělávání svých členů, jak formou přednášek (viz. výše), tak i formou praxe. Milan Šimonovský nabídl zájemcům prohlídku své včelnice “Na Žežulce”. A vzhledem k tomu, že nejen prací a studiem živ je včelař, tak bylo členům spolku připomenuto, že každou první středu v měsíci se koná setkání pod názvem “houkací středa”, kam může přijít každý a popovídat si nejen o včelách.
 7. Členové spolku zahájili diskusi o dalším směřování spolku. Zdali spolek bude čistě lokální a nebude se zajímat o dění mimo působnost spolku, nebo zdali se budeme snažit ovlivnit i připravovanou legislativu a vyhlášky. Členové spolku se shodli na tom, že by rádi měli vliv na připravované legislativě. Byl proto navržen vstup do Asociace včelařských spolků (AVS, IČ 05929172). Při hlasování se pro vstup do této asociace vyslovilo 22 členů, 2 členové se zdrželi hlasování a nikdo nebyl proti.
 8. Slova se ujal předseda spolku Milan Šimonovský a představil přítomným prostředky vhodné k podzimnímu ošetření včel a názorně předvedl jak správně fumigovat. Dále předvedl i přístroj na správnou aplikaci kyseliny šťavelové pokapem, který automaticky odměřuje správnou dávku pro každou uličku. Přítomní byli také seznámeni s možností aplikace kyseliny šťavelové pomocí ubrousku napuštěného glycerinem a kyselinou šťavelovou. Upozornil také na fakt, že pokud léčíme, letos schváleným přípravkem Oxuvarem, tak léčebný spad v měli může negativně ovlivnit počet kleštíků v spadu a je potřeba tuto skutečnost na vzorkovnici uvést. Miloš Vondruška názorně předvedl možnost fumigace do otevřeného očka, pomocí komerčně dostupného elektrického dmýchadla původně určenému k rozdělávání ohně v grilech. Milan Šimonovský také rozdal vzorkovice na sběr zimní měli. Na koho se nedostalo, je možné si vzorkovnice vyzvednout v recepci bytového domu na adrese Tibetská 806/2 od 8.00 do 21.00.
 9. Následovala diskuse mezi členy spolku na téma ošetření včel, medných výnosů a inovátorské činnosti.
 10.  Schůze byla ukončena ve 22:30.

V Praze dne 26. listopadu 2017

Zapsal:

Místopředseda spolku Miloš Vondruška

Ověřil:

Předseda spolku Milan Šimonovský