Stanovy Občanského spolku


Čl. 1
Název a sídlo občanského spolku
Název: Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7
spolek sídlí na adrese: Praha 6, Drnovská 507/73, 161 06

Čl. 2
Charakter spolku
Sdružuje fyzické a právnické osoby, chovatele včel a příznivce včelaření. Slouží k hájení chovatelských a hospodářských zájmů včelařů. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3
Základní cíle spolku
a. Svou činností vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj včelařství a odbornost svých členů.
b. Péče o zlepšování včelí pastvy a sázení včelařských rostlin, péče o zlepšení životních podmínek opylovatelů obecně.
c. Pořádat v souladu s právními předpisy chovatelská, vzdělávací, kulturní a školicí akce na zkvalitňování chovu včel, tlumení, likvidaci chorob a nákaz včel, podporu ochrany přírody a krajiny a udržitelného rozvoje.
d. Podporovat společenské aktivity k rozšíření spolkového života.
e. Spolupráce s veterinární správou a vědeckými institucemi.

Čl. 4
Formy činnosti spolku
a. Chov včel a zpracovávání včelích produktů.
b. Spolupráce s jinými subjekty obdobného zaměření k jednání s orgány veřejné správy,
c. Informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací pro členy spolku.
d. Účast v řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy včelařů, včel (opylovatelů) a ochrany přírody, krajiny a trvale udržitelného života v Praze.

Čl. 5
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let, právnická osoba, jež vyvíjí činnost v souladu s cíli sdružení a nezletilá osoba s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce.
2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku a zaplacením členských příspěvků.
3. Na návrh výboru spolku může členská schůze spolku zvolit své čestné členy. Čestný člen má práva člena spolku.
4. Noví členové jsou přijímáni na členské schůzi.
5. Člen spolku má právo:
a. volit výbor spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů;
b. předkládat návrhy, podněty a připomínky;
c. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku;
d. účastnit se akcí pořádaných spolkem;
e. platit jako roční členské příspěvky vyšší částky, než stanoví členská schůze;
6. Člen spolku má povinnost:
a. dodržovat tyto stanovy;
b. platit roční příspěvky v termínu a nejméně ve výši stanovené řádnou členskou schůzí.
7. Členství ve spolku zaniká:
a. doručením písemného oznámení výboru spolku o vystoupení člena;
b. rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena;
c. nezaplacením členských příspěvků spolku po dobu jednoho roku od uplynutí lhůty k zaplacení;
d. úmrtím člena spolku – fyzické osoby;
e. zánikem právnické osoby, jež je členem spolku;
f. zánikem spolku

Čl. 6
Orgány a organizační uspořádání
1. členská schůze
2. výbor
3.kontrolor

Čl. 7
ČLENSKÁ SCHŮZE
1. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku nejméně jednou ročně, aby:
a. přijala nové členy
b. volí nebo odvolává na čtyřleté funkční období nejméně tříčlenný výbor spolku, kontrolora
c. určuje koncepci činnosti spolku a jeho cíle na příští období;
d. stanoví výši a členských příspěvků
e. schvaluje hospodaření spolku a rozpočet spolku na příští období
f. volí čestné členy spolku
g. schvaluje případné změny stanovy spolku
h. rozhoduje o vyloučení člena spolku;
i. rozhoduje o zániku spolku.
2. Je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem.
3. Výbor spolku je povinen svolat členskou schůzi do 4 týdnů elektronicky emailem, pokud o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů spolku.
4. Je schopná se usnášet při účasti alespoň poloviny členů spolku.
5. V případě nepřítomnosti poloviny členů spolku na členské schůzi půl hodiny po určené době zahájení ukončí předsedající členskou schůzi
6. Následně zahájí předsedající náhradní členskou schůzi, která bude usnášeníschopná z přítomných členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných.
7. Seznam členů je veden jednak elektronicky, jednak jsou archivovány tištěné a podepsané přihlášky členů spolku.

Čl. 8
Výbor
1. Členové výboru jsou statutárním orgánem základní organizace.
2. Výbor je odpovědný členské schůzi.
3. Volí předsedu, pokladníka a kontrolora
4. Řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členských schůzí
5. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů ve výboru spolku.
6. Výbor svolává předseda nebo pověřený člen výboru, a to minimálně jednou ročně.

ČL. 9
Hospodaření spolku
1. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary, účelově zaměřené granty, dotace v souladu s cíli spolku a případné výnosy z vlastní činnosti.
2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku a činností uvedenými v čl. 4 těchto stanov.
3. Návrh rozpočtu spolku připravuje výbor spolku a schvaluje členská schůze.
4. Běžné hospodaření řídí výbor.

Čl. 10
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku a jež se zabývá neziskovou činností.

ČL. 11
Závěrečné ustanovení
Zakládajícími členy spolku jsou fyzické osoby, jež se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly ze strany ostatních zakládajících členů vzneseny odůvodněné námitky.
Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 24. ledna 2017.
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.